Как да направим червилото по-дълготрайно?

Как да направим червилото по-дълготрайно?

Може да звучи невъзможно, но има няколко трика,...

5 леки рецепти с краставица, подходящи за лятото

5 леки рецепти с краставица, подходящи за лятото

Краставицата е сред зеленчуците, който съдържат...

Грубият секс в 9 стъпки

Грубият секс в 9 стъпки

Болката и удоволствието стимулират отделянето...

13 вдъхновяващи фитнес цитата

13 вдъхновяващи фитнес цитата

Не сте от най-големите фенове на фитнеса и ви е...

Част от колекцията на Леонардо Ди Каприо разследвана от ФБР

Част от колекцията на Леонардо Ди Каприо разследвана от ФБР

Холивудската звезда Леонардо Ди Каприо се оказа...

Меси не покани Марадона на сватбата си

Меси не покани Марадона на сватбата си

Нападателят на Барселона Лионел Меси не покани...

Модератор: Rama

Мнениеот Лиди » 03 Яну 2007, 19:03

Прилагам текстовете от Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, които касаят правата на бременните и майките по отношение на отпуски, заплащане, др.
Питайте, ако нещо ви интересува, ако мога, ще отговоря.


КОДЕКС НА ТРУДА
посл. изм. ДВ бр. 102/2006 г.

..........................................................................................................
Нощен труд
Чл. 140. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Нормалната продължителност на седмичното работно време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 35 часа. Нормалната продължителност на работното време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 7 часа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Нощен е трудът, който се полага от 22,00 ч. до 06,00 ч., а за непълнолетни работници и служители - от 20,00 ч. до 06,00 ч.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят е длъжен да осигурява на работниците и служителите топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощния труд.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Нощният труд е забранен за:
1. работници и служители, които не са навършили 18-годишна възраст;
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) бременни работнички и служителки;
3. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие;

Недопустимост на извънредния труд
Чл. 147. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Не се разрешава полагане на извънреден труд от:
1. работници или служители, които не са навършили 18-годишна възраст;
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) бременни работнички или служителки;
3. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие;

Отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения (загл. изм. - дв, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)
Чл. 157. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя:
1. при встъпване в брак - 2 работни дни;
2. при кръводаряване - за деня на прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след него;
3. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия - 2 работни дни;
4. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) когато е призован в съд или от други органи като страна, свидетел или вещо лице;
5. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) за участие в заседания като член на представителен държавен орган или съдебен заседател;
5а. (нова, доп. ДВ бр. 57/2006 г.) за участие в заседания на специален орган за преговори, европейски работнически съвет или представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество;
6. (т. 6 заличена, предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) когато е отправено предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение - по 1 час дневно за дните на предизвестието. От това право не може да се ползува работник или служител, който работи 7 или по-малко часове;
7. (нова - ДВ, бр. 19 от 2005 г., ДВ бр. 102/2006 г.) за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Работодателят е длъжен да освобождава от работа бременна работничка или служителка за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време. За това време на бременната работничка или служителка се изплаща възнаграждение от работодателя в размера по чл. 177.


Отпуск при временна неработоспособност
(загл. изм. - дв, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.)
Чл. 162. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Работникът или служителят има право на отпуск при временна неработоспособност поради общо заболяване или професионална болест, трудова злополука, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на карантиниран член от семейството, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето.
(2) Отпуските по предходната алинея се разрешават от здравните органи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) За времето на отпуск поради временна неработоспособност на работника или служителя се изплаща парично обезщетение в срокове и в размери, определени от отделен закон.

Отпуск поради бременност, раждане и осиновяване
Чл. 163. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. доп. ДВ бр. 68/2006 г. - В сила от 01.01.2007 г.) Работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 315 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането.
(3) Когато поради неточно предвиждане на здравните органи раждането стане преди изтичане на 45 дни от започване ползуването на отпуска, остатъкът до 45 дни се ползува след раждането.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Когато детето е родено мъртво, почине или е дадено в детско заведение на пълна държавна издръжка или за осиновяване, майката има право на отпуск до изтичане на 42 дни от раждането. Ако работоспособността на майката вследствие на раждането не е възстановена след 42-ия ден този отпуск се продължава по преценка на здравните органи до възстановяване на нейната работоспособност. До изтичане на срока по ал. 1 този отпуск се заплаща като отпуск за бременност и раждане.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Когато детето бъде дадено за осиновяване, бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка или почине след 42-ия ден от раждането, отпускът по ал. 1 се прекратява от следващия ден. В тези случаи, ако работоспособността на майката вследствие раждането не е възстановена, се прилагат изречения 2 и 3 на предходната алинея.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Работничка или служителка, която осинови дете, има право на отпуск по ал. 1 в размер на разликата от възрастта на детето в деня на предаването му за осиновяване до изтичане срока на полагащия се отпуск за раждане.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) През време на отпуска по предходните алинеи на работничката или служителката се изплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в отделен закон. При определяне размера на отпуска се вземат предвид живите деца, родени или осиновени от майката, която ползува отпуска.
(8) (нова, доп. ДВ бр. 68/2006 г.) Редът и начинът за ползване на отпуска по ал. 1 се определят с наредба на Министерския съвет.

Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
(загл. изм. - дв, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.)
Чл. 164. (1) След използуване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Отпускът по ал. 1 със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) През време на отпуск по предходните алинеи на майката (осиновителката) или на лицето, което е поело отглеждането на детето, се заплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в отделен закон. Времето, през което се ползува отпускът, се признава за трудов стаж.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) В случаите, когато не се ползува отпуск по ал. 1 или лицето, което ползува такъв отпуск, прекъсне неговото ползуване, на майката (осиновителката), ако работи по трудово правоотношение, се изплаща парично обезщетение от Държавното обществено осигуряване.


Ползуване на платения годишен отпуск
Начин на ползуване
Чл. 172. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части, от които най-малко половината се ползва наведнъж през календарната година, за която се полага отпускът.

Ред за ползуване
Чл. 173. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Платеният годишен отпуск се ползува от работника или служителя с писмено разрешение от работодателя.
(2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 1992 г.) На работниците и служителите, които изповядват вероизповедание, различно от източноправославното, работодателят е длъжен да разрешава по техен избор ползване на част от годишния платен отпуск или неплатен по чл. 160, ал. 1 за дните на съответните религиозни празници, но не повече от броя на дните за източноправославните религиозни празници по чл. 154.
(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 1992 г.) Дните за религиозните празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, се определят от Министерския съвет по предложение на официалното ръководство на съответното вероизповедание.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 26 от 1992 г., изм. - бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие по време на престой повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители, както и в случаите, когато работникът или служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 26 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работникът или служителят използува платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя до края на съответната календарна година освен ако ползуването му е отложено по реда на чл. 176. В този случай на работника или служителя се осигурява ползване на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск.

Ползуване на отпуск от непълнолетни и майки
Чл. 174. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работници или служители, ненавършили 18-годишна възраст, и майки с деца до 7-годишна възраст ползуват отпуска си през лятото, а по тяхно желание - и през друго време на годината, освен в случаите по ал. 4 на предходния член.

Прекъсване на ползуването
Чл. 175. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Когато през време на ползуването на платения годишен отпуск на работника или служителя бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск, ползуването на платения годишен отпуск се прекъсва по негово искане и остатъкът се ползува допълнително по съгласие между него и работодателя.
(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Извън случаите по предходната алинея отпускът на работника или служителя може да бъде прекъсван по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

Отлагане на ползуването
Чл. 176. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Ползуването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година:
1. (доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) от работодателя - поради важни производствени причини при условието на чл. 173, ал. 5, изречение трето;
2. от работника или служителя - когато ползува друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от шест месеца, считано от края на календарната година, за която се полага.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в случаите и в сроковете по ал. 2, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползуването му, като уведоми за това работодателя писмено поне две седмици предварително.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Неизползуваният размер на платения годишен отпуск може да се използува от работника или служителя до прекратяване на трудовото правоотношение с този работодател.

Заплащане
Чл. 177. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.

Забрана за парично компенсиране
Чл. 178. Забранява се компенсиране на платения годишен отпуск с парични обезщетения освен при прекратяване на трудовото правоотношение.

Обезщетение за неизползуван платен годишен отпуск
Чл. 224. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползувания платен годишен отпуск пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Обезщетението по предходната алинея се изчислява по реда на чл. 177 към деня на прекратяването на трудовото правоотношение.

Командироване на бременни жени и майки с деца
Чл. 310. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Работодателят не може да командирова бременна жена и майка на дете до 3-годишна възраст без нейното писмено съгласие.


Закрила при уволнение
Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст
или съпруга на лице, което отбива редовната си военна служба;
2. трудоустроен работник или служител;
3. работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването;
4. работник или служител, който е започнал ползуването на разрешения му отпуск;
5. (нова - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) работник или служител, който е избран за представител на работниците и служителите по реда на чл. 7, ал. 2 и чл. 7а, за времето, докато има такова качество.
6. (нова, доп. ДВ бр. 57/2006г.) работник или служител, който е член на специален орган за преговори, на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество, за времето, докато изпълнява функциите си.
(2) В случаите по т. 2 и 3 на предходната алинея преди уволнението се взема мнението и на трудово-експертната лекарска комисия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни работник или служител, който е член на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган, през времето, докато заема съответната синдикална длъжност и до 6 месеца след освобождаването му, само с предварителното съгласие на синдикален орган, определен с решение на централното ръководство на съответната синдикална организация.
(4) Когато това е предвидено в колективния трудов договор, работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на щата или при намаляване на обема на работата след предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието.
(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Бременна работничка или служителка може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8, 9 и 12, както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6. В случаите на чл. 330, ал. 2, т. 6 уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда.
(6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Работничка или служителка, която ползва отпуск за бременност и раждане, може да бъде уволнена само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Закрилата по този член се отнася към момента на връчването на заповедта за уволнение.
..........................................................................................................


Кодекс за социално осигуряване
посл. изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г.

.........................................................................................................
Глава четвърта.
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Раздел I.
Обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване
Възнаграждение, от което се определя обезщетението
Чл. 41. (1) (Доп., ДВ, бр. 64 от 2000 г.) Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто, а за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест - в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени осигурителните вноски за периода от шест календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.
(2) (Изм., ДВ, бр. 1 от 2002 г.) За дните, включени в периода по ал. 1, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:
1. не е било осигурено за всички осигурени социални рискове;
2. не е било осигурено за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица;
3. е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж;
4. е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете.
(3) За дните, включени в периода по ал. 1, през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност или за бременност и раждане, се взема предвид размерът на обезщетението.
(4) (Нова, ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Сумата, от която се изчисляват паричните обезщетения, не може да бъде по-голяма от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за периода, от който се определят паричните обезщетения.
(5) (Предишна ал. 4, ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Начинът на изчисляване на обезщетението се урежда с акт на Министерския съвет.

Право на обезщетения при бременност и раждане
Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.07.2004 г., изм., бр. 69 от 2004 г.) Осигуреното лице има право на обезщетение за бременност и раждане, ако има осигурителен стаж 6 месеца като осигурено за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица.

Обезщетение при бременност и раждане
Чл. 49. (1) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г.) Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното възнаграждение или осигурителния доход, определени по чл. 41 и не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.
(2) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен по ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г., предишна ал. 2 - бр. 68 от 2006 г.) Във всички случаи дневното парично обезщетение не може да бъде по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната.

Срокове за изплащане на паричното обезщетение при бременност и раждане
Чл. 50. (1) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., изм. бр. 68 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.) Осигурената за всички осигурени социални рискове майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 315 календарни дни, от които 45 дни преди раждането. Такова право се предоставя и на майката, която не е осигурена за трудова злополука, професионална болест и безработица.
(2) Когато раждането стане преди изтичането на 45 дни от началото на ползването на обезщетението, остатъкът до 45 дни се ползва след раждането.
(3) Когато детето е родено мъртво, почине или е дадено в детско заведение на пълна държавна издръжка или за осиновяване, майката има право на парично обезщетение до изтичане на 42 дни от раждането. Ако работоспособността на майката вследствие на раждането не е възстановена след 42-ия ден, срокът на обезщетението се продължава по преценка на здравните органи до възстановяване на нейната работоспособност. До изтичането на срока по ал. 1 това обезщетение се заплаща като обезщетение за бременност и раждане.
(4) Когато детето е дадено за осиновяване, настанено е в детско заведение на пълна държавна издръжка или почине след 42-ия ден от раждането, обезщетението по ал. 1 се прекратява от следващия ден. В тези случаи, ако работоспособността на майката вследствие раждането не е възстановена, се прилага ал. 3, изречения второ и трето.
(5) Осигурената или осигуреният за всички осигурени социални рискове, които осиновяват дете, имат право на обезщетение по ал. 1 в размер на разликата от възрастта на детето в деня на предаването му за осиновяване до изтичането на срока на полагащото се обезщетение за раждане.

Обезщетение при отглеждане на малко дете
Чл. 53. 1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) След изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката (осиновителката) се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) Когато допълнителният платен отпуск за отглеждането на малко дете вместо от майката (осиновителката) се ползва от бащата (осиновителя) или от лицето, което е поело отглеждането на детето, се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Това обезщетение се изплаща на настойника, когато той ползва отпуска по чл. 167, ал. 2 от Кодекса на труда.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2004 г.) Обезщетението по ал. 1 се изплаща и на лицата, които ползват отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст, настанено по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., бр. 68 от 2006 г.) Паричното обезщетение по ал. 1, 2 и 3 не се изплаща при смърт на детето, даване за осиновяване или при настаняване на детето в детско заведение, както и при отглеждането му от безработно лице по програмата "В подкрепа на майчинството".


Обезщетение при неизползване на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете
Чл. 54. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г.) В случаите, когато не се ползва допълнителният платен отпуск за отглеждане на малко дете или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване, на майката (осиновителката) се изплаща парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 53, ако тя е осигурена за всички осигурени социални рискове, включително и без трудова злополука и професионална болест и безработица и ако е имала право на обезщетение по чл. 52а.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) Ако майката (осиновителката) е починала, лишена е от родителски права или упражняването на родителските права върху детето е предоставено на бащата (осиновителя), това обезщетение се изплаща на бащата (осиновителя), а ако той е починал - на настойника. Обезщетението се изплаща, ако лицето, поело отглеждането на детето, е осигурено като работещо по трудово или служебно правоотношение или за своя сметка за всички осигурени социални рискове, както и когато не е осигурено за трудова злополука, професионална болест и безработица.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Обезщетението по ал. 1 и 2 не се изплаща, ако детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка, както и при отглеждането му от безработно лице по програмата "В подкрепа на майчинството".
..........................................................................................................

още в НАРЕДБА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ
(Приета с ПМС № 364 от 27.12.2006 г.)

и още с практически примери :arrow: http://forum.bg-mamma.com/index.php?topic=122192.0 - като имате предвид, че темата в бг мама е започната ПРЕДИ промените в КТ чл. 163 :idea:
Последна промяна Лиди на 04 Яну 2007, 17:20, променена общо 6 пъти
Аватар
Лиди
наш човек
 
Мнения: 1915
Регистриран на:
13 Юли 2006, 11:25
Местоположение:
друг град

Мнениеот Rama » 04 Яну 2007, 09:30

Поздравления за материала. Тъй като и на мен са ми ясни тези неща, го прочетох само отгоре-отгоре. :wink:
Лиди, предлагам да болдваш текстовете, които касая пряко бременните и майките на малки деца.
Аватар
Rama
VIP
 
Мнения: 26107
Регистриран на:
13 Юли 2006, 10:29
Местоположение:
София

Мнениеот Nikka » 08 Яну 2007, 16:38

Ама тези хора колко неразбираемо ги пишат тези закони... Трябва да го прочета поне два пъти за да включа какво имат предвид! :lol:
Аватар
Nikka
нов
 
Мнения: 34
Регистриран на:
21 Юли 2006, 16:37
Местоположение:
София

Мнениеот Лиди » 08 Яну 2007, 17:33

Средно по 280 лв. за майките при бременност и раждане


С 15% ще бъдат увеличени заплатите на медицинските сестри и на лекарите с най-ниски доходи в системата на здравеопазването
08.01.2007
117 млн. лева са предвидени за обезщетения при бременност и раждане през тази година, съобщи управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Йордан Христосков.

През миналата година предвидените средства бяха около 70 млн. лева, уточни той.

С приетите законодателни промени периодът за получаване на обезщетение за бременност и раждане беше удължен от 135 на 315 дни, припомни Христосков.

За отглеждане на малко дете през тази година ще бъдат изплатени 75 млн. лева.

Средствата са за периода от 10-месечната възраст на детето до навършването му на две години.

Средният размер на обезщетението, което една майка ще получава средномесечно за бременност и раждане, е вече близо 280 лева, отбеляза управителят на НОИ.

По думите му все повече майки с по-високи възнаграждения излизат в отпуск за бременност и раждане. От тази възможност през годината ще се възползват 53 975 майки, сочат разчетите на НОИ.

Предвидените средства за болнични са 194 млн. лева.

От 1 януари обезщетенията за болнични, трудоустрояване, бременност, раждане и отглеждане на дете, както и помощи в случай на инвалидност, поради общо заболяване

се изплащат от НОИ

Досега те бяха давани от работодателите. От тях служителите трябва да получат и неизплатените парични обезщетения за 2006 г.

Териториалните поделения (ТП) на НОИ ще приемат заявления за отпускане на парично обезщетение за трайна безработица.

:arrow: http://news.netinfo.bg/?tid=40&oid=988770
Аватар
Лиди
наш човек
 
Мнения: 1915
Регистриран на:
13 Юли 2006, 11:25
Местоположение:
друг град

Мнениеот Лиди » 08 Яну 2007, 17:42

Nikka написа:Ама тези хора колко неразбираемо ги пишат тези закони... Трябва да го прочета поне два пъти за да включа какво имат предвид! :lol:

не се притеснявай, и аз не съм седнала с елката да смятам какво и колко :D
важното е да знаеш за какво и кого да попиташ - никак не е малко :idea:
Аватар
Лиди
наш човек
 
Мнения: 1915
Регистриран на:
13 Юли 2006, 11:25
Местоположение:
друг град

Мнениеот Fly » 09 Фев 2007, 16:37

Добре, де . Едно не ми е ясно. По новия закон 315 дни ще вземам 90 % от осигурителната ми заплата. Нали така?
А после?
Колко ще ми е майчинството. Минимална заплата или осигурителна заплата?
И колко е еднократната помощ за раждане?
Аватар
Fly
нов
 
Мнения: 14
Регистриран на:
13 Юли 2006, 09:23
Местоположение:
Габрово

Мнениеот Rama » 09 Фев 2007, 16:40

ПОсле ще взимаш толкова, колкото е гласувано в закона за държавния бюджет. Обикновено е минималната заплата, но не е задължително. Тези пари се изплащат до навършване на 2 години на детето.

В момента еднократната помощ е 200 лева.
Аватар
Rama
VIP
 
Мнения: 26107
Регистриран на:
13 Юли 2006, 10:29
Местоположение:
София

Мнениеот Fly » 12 Фев 2007, 11:34

200 лв. - колкото беше и преди 4 години.
Дефакто май не си заслужава да си вдигам осигурителната заплата само заради болничния. :unibrow:
Всъщност, може би трябва да седна с елката и да посмятам. :retard:
Аватар
Fly
нов
 
Мнения: 14
Регистриран на:
13 Юли 2006, 09:23
Местоположение:
Габрово

Мнениеот Rama » 12 Фев 2007, 11:37

Заслужава си, защото 9 месеца ще взимаш повече.
Аватар
Rama
VIP
 
Мнения: 26107
Регистриран на:
13 Юли 2006, 10:29
Местоположение:
София

Мнениеот светослава » 12 Фев 2007, 20:12

Здравейте!В момента работя на безсрочен трудов договор.Бременна съм,но още не съм уведомила работодателя.Искам да попитам,работодателя има ли право да ме съкрати или да ме прехвърли на друга работа с изпитателен срок?Благодаря предварително!
светослава
нов
 
Мнения: 3
Регистриран на:
12 Фев 2007, 20:07

Мнениеот Лиди » 18 Фев 2007, 15:03

Кодекс на труда

Закрила при уволнение
Чл. 333. .....
(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Бременна работничка или служителка може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8, 9 и 12, както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6. В случаите на чл. 330, ал. 2, т. 6 уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда.
(6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Работничка или служителка, която ползва отпуск за бременност и раждане, може да бъде уволнена само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Закрилата по този член се отнася към момента на връчването на заповедта за уволнение.

Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие
Чл. 328. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
1. при закриване на предприятието;
.........
7. при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;
8. когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;
9. за освобождаване на заеманата длъжност поради завръщане на работник или служител, който е предсрочно освободен или отложен от редовна военна служба и е заемал преди това същата длъжност;
.........................
12. при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.

Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие
Чл. 330. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят може да прекрати трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато:
........
6. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 83 от 1998 г.) работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен;


Светослава, редно е да уведомите работодателя си за бременността, за да се ползвате от цитираната в закона защита. Другият вариант е да излезете в болнични - наблюдаващият бременността акушер-гинеколог може да даде до 6 месеца.
Аватар
Лиди
наш човек
 
Мнения: 1915
Регистриран на:
13 Юли 2006, 11:25
Местоположение:
друг град

Мнениеот светослава » 18 Фев 2007, 15:12

Уведомяването писмено ли трябва да бъде или може само устно?Благодаря за отговора!
светослава
нов
 
Мнения: 3
Регистриран на:
12 Фев 2007, 20:07

Мнениеот Лиди » 18 Фев 2007, 15:18

Най-сигурно си е писмено.
Аватар
Лиди
наш човек
 
Мнения: 1915
Регистриран на:
13 Юли 2006, 11:25
Местоположение:
друг град

Мнениеот Heliana » 08 Мар 2007, 12:17

Здравейте момичета! И аз имам няколко въпроса към вас.Родих второто си дете на 26.10.2006г., това означава ли, че за мен не важат новите разпоредби за получаване на 90% от осигорителната заплата от НОИ, защото работодателите ми продължават да ми изплащат суми по-малки от минималната работна заплата ,като твърдят, че от м. февруари ще получавам вече по 180лв. месечно.Назначена съм на 220лв. заплата и върху тази сума съм осигурявана.До, коя дата на месеца се привеждат сумите за майките по банковите сметки на работодателите, защото плащанията ми постоянно се забавят от работодатела с обяснението, че не са приведени.
Heliana
нов
 
Мнения: 6
Регистриран на:
08 Мар 2007, 10:21
Местоположение:
Варна

Мнениеот Лиди » 08 Мар 2007, 17:28

"КОДЕКС за социално осигуряване

"§ 22б. (нов, доп. ДВ бр. 105/2006 г.) Паричните обезщетения за лицата, заварени в отпуск за временна неработоспособност, трудоустрояване, за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете към 1 януари 2007 г., за които е започнало плащане на обезщетение, както и неизплатените парични обезщетения и помощи, отнасящи се за периоди до тази дата, се изплащат по досегашния ред. В документите за теглене на осигурителните плащания задължително се вписва единният идентификационен код на осигурителя или самоосигуряващото се лице.
§ 22е. (нов, доп. ДВ бр. 105/2006 г.) (1) Майките (осиновителите), за които срокът на обезщетението по чл. 50 не е изтекъл до 1 януари 2007 г., но от започването му не са изтекли 315 календарни дни, имат право на обезщетение за бременност и раждане за остатъка до края на този период.
(2) Майките (осиновителите), за които срокът на обезщетението по чл. 50 е изтекъл до 1 януари 2007 г., но от започването му не са изтекли 315 календарни дни, имат право на обезщетение за бременност и раждане за остатъка до края на този период. "

От текста излиза, че би трябвало да получаваш по 180 лв месечно от работодателя в срока, в който изплаща заплатите на останалите си служители. Можеш да попиташ за по-сигурно счетоводители ето тук :arrow: http://forum.bg-mamma.com/index.php?topic=170347.0
Аватар
Лиди
наш човек
 
Мнения: 1915
Регистриран на:
13 Юли 2006, 11:25
Местоположение:
друг град

Мнениеот svetla2005 » 21 Мар 2007, 16:45

Моля ви,обяснете ми,
двете години платено майчинство започват да текат след изтичането на тези 315 дни,или както преди си започват от деня на раждането до навършване на две години на детето?
svetla2005
нов
 
Мнения: 13
Регистриран на:
23 Фев 2007, 16:10
Местоположение:
София

Мнениеот Лиди » 21 Мар 2007, 17:19

Започват да текат след изтичане на отпуска за бременност и раждане и изтичат с навършването на 2-годишна възраст на детето.
Аватар
Лиди
наш човек
 
Мнения: 1915
Регистриран на:
13 Юли 2006, 11:25
Местоположение:
друг град

Мнениеот Heliana » 23 Мар 2007, 10:47

Лиди, благодаря ти , за отговора.
Heliana
нов
 
Мнения: 6
Регистриран на:
08 Мар 2007, 10:21
Местоположение:
Варна

Мнениеот IskamDaZnam » 22 Апр 2007, 14:49

По простата причина, че съм студентка и в момента съм на лекции не мога да прочета всичко при условията за получаване на майчинство. Искам да знам при положение, че не съм работила 6 месеца от бременността, а съм осигурена от университета, където уча имам ли право на майчинство и за колко време? Благодаря предварително:)
Аватар
IskamDaZnam
нов
 
Мнения: 1
Регистриран на:
22 Апр 2007, 14:46
Местоположение:
Горна Оряховица

Мнениеот Лиди » 22 Апр 2007, 14:58

IskamDaZnam написа: Искам да знам при положение, че не съм работила 6 месеца от бременността, а съм осигурена от университета, където уча имам ли право на майчинство и за колко време?

Най-добре попитай счетоводителката на университета - имаш право да искаш и получиш такава информация! Важното е, че си осигурявана, без значение къде и какво работиш /или не/.
Аватар
Лиди
наш човек
 
Мнения: 1915
Регистриран на:
13 Юли 2006, 11:25
Местоположение:
друг град

Мнениеот Лиди » 25 Апр 2007, 14:04

"Майки губят пари от незнание
Трябва да дадат молба до шефа, за да им плащат 315 дни

Майките вече ще могат да наемат безплатно гледачка, ако решат да се върнат по-рано на работа

Вече десети ден хиляди майки губят пари от незнание. Промяна в закона, влязла сила от 1 януари, удължи майчинството от 135 на 315 дни. Това обаче не става автоматично. Необходимо е заявление до работодателя. Огромен брой жени обаче все още не са подали такъв документ.
Проблемът е за около 40 хиляди майки, родили след април миналата година. Старият закон им осигуряваше 45 дни отпуск преди раждането и още 90 дни след това. През това време обезщетението е 90% от средната заплата за последните 6 месеца. След изтичането му майката може или да се върне на работа, или да продължи да гледа детето си, докато навърши 2 г. Но във втория вариант обезщетението й вече е 180 лева месечно, а не 90% от заплатата й.
Ако една майка е родила на 1 юли, отпускът й по майчинство е изтекъл в края на септември. Но от Нова година я хваща новият закон. Според него майчинството е 45 дни преди раждането и 270 след това. Така тя има право на майчинство за януари, февруари и март. Независимо дали се е върнала на работа, или продължава да гледа детето си, тя трябва да подаде заявление до работодателя за удължаване на майчинството. Той няма право да й откаже, а обезщетенията й ще започнат да текат от деня, в който е подала молбата.
Същото заявление трябва да подадат и родилите след 1 октомври жени, въпреки че срокът им от 135 дни майчинство по стария закон още не е изтекъл.
И едните, и другите ще продължат да получават парите си по стария ред - чрез работодателя. Това важи не само за майчинските (90% от заплатата), но и за обезщетенията за гледане на дете до 2-годишна възраст (180 лв.).
По банков път ще получат парите си само жените, родили след 1 януари. Те задължително трябва да имат безсрочен разплащателен влог.
53 975 жени ще имат право на майчински през 2007 г., сочат прогнозите на НОИ. За толкова заръчахме да раждат, пошегува се шефът на НОИ Йордан Христосков в отговор на въпроса как ги е изчислил толкова точно. Всъщност броят на родилите жени ще бъде с около 20-25% по-голям. За 2006 г. например са се родили над 76 хил. деца. Разликата в бройката е затова, че право на обезщетение в размер на 90% от заплатата имат само майките с поне 6 месеца осигурителен стаж. Останалите получават по 180 лева помощ.
286 лв. се очаква да бъде средният размер на майчинството през тази година. За него в бюджета са отделени 117 млн. лв.
Голяма придобивка за младите жени е, че от тази година те вече не губят обезщетенията си, ако се върнат по-рано на работа. Те могат да назначат жена, която да гледа детето им. Нейната заплата ще бъде равна на неизползваното майчинство. Условието е гледачката да е безработна. Молбата за наемането й се подава в социалната служба.
Владимир Йончев"
:arrow: източник
Аватар
Лиди
наш човек
 
Мнения: 1915
Регистриран на:
13 Юли 2006, 11:25
Местоположение:
друг град

Мнениеот Ntc » 24 Окт 2007, 11:21

Здравейте, момичета! Имам един въпрос и ви моля да ми кажете - бременна заплаща ли такса на семейния лекар?
Знам, че такава такса не се заплаща и за деца, ненавършили 18 години, но при нас нещата стоят по друг начин...винаги и за всичко плащаме по 2 лева, то защото и за ресто няма нашата :evil: ...
Предварително ви благодаря!
Аватар
Ntc
наш човек
 
Мнения: 1314
Регистриран на:
31 Май 2007, 15:47
Местоположение:
Пловдив

Мнениеот Сириус » 24 Окт 2007, 11:33

От потребителска такса са освободени и бременни и родилки до 45 дена след раждането, така че не трябва да плащаш.
Аватар
Сириус
вътрешен човек
 
Мнения: 969
Регистриран на:
13 Юли 2006, 15:03
Местоположение:
София

Мнениеот Ntc » 24 Окт 2007, 12:04

Да, аз това също го знам. Но днес мъжът ми отиде да вземе направление за женска консултация и отново имал пререкание с докторката...относно плащането на тези въпросни такси. Ще си имаме разправията с нея. И не опира въпроса до 2-та лева...принципен е.
Аватар
Ntc
наш човек
 
Мнения: 1314
Регистриран на:
31 Май 2007, 15:47
Местоположение:
Пловдив

Мнениеот Лиди » 26 Окт 2007, 19:10

Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицата по чл. 33 заплащат на лекаря, лекаря по дентална медицина или на здравното заведение суми, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) за всяко посещение при лекаря или лекаря по дентална медицина - по 1 на сто от минималната работна заплата, установена за страната;
2. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2002 г.) за всеки ден болнично лечение - по 2 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не повече от 10 дни годишно.
(2) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2002 г.) Сумите по ал. 1 са за оказаната медицинска помощ.
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 107 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.) От заплащане на сумите по ал. 1 се освобождават лица със заболявания, определени по списък към НРД, както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството; военнослужещи на наборна военна служба; пострадали при или по повод отбраната на страната, ветерани от войните, военноинвалиди; задържани под стража лица, задържани на основание чл. 63 от Закона за Министерството на вътрешните работи или лишени от свобода; социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица без доходи, настанени в домове за деца и юноши, в домове за деца от предучилищна възраст и в домове за социални грижи; медицински специалисти.
:arrow: ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

:arrow: Потребителска такса за оказана извънболнична и болнична медицинска и стоматологична помощ не заплащат:

-  Деца до 18-годишна възраст

-  Бременни и родилки до 45 дни след раждането

-  Неработещи членове на семейството, регистрирани в Бюрото по труда, независимо дали получават обезщетение.

-  Военнослужещи на наборна военна служба

-  Пострадали при/или по време на отбраната на страната

-  Ветерани от войните, военноинвалиди

-  Задържани под стража или лишени от свобода

-  Социално слаби, получаващи помощи според Правилника за социално подпомагане

-  Граждани без доходи, настанени в домове за социални грижи

-  Пациенти със злокачествени новообразувания

- ЗЗОЛ, страдащи от заболявания с тежка степен на намалена работоспособност, съгласно “Наредба за медицинска експертиза на работоспособността” / обн. ДВ, бр. 47 от 7.06.05 /

-  Медицински специалисти (завършили медицински училища).

В Приложение № 14 към Националния рамков договор 2006( линк “Национален рамков договор 2006”) е поместен списък на заболяванията, при които здравноосигурените граждани са освободени от заплащане на потребителска такса.
:arrow: http://www.nhif.bg/bg/osvob_ot_potreb.phtml

и о6те полезно инфо :arrow: http://www.nhif.bg/bg/bremenni_izsl.phtml
Аватар
Лиди
наш човек
 
Мнения: 1915
Регистриран на:
13 Юли 2006, 11:25
Местоположение:
друг град

Следваща

Начало  • Назад към Бременност и раждане

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта