Купуасу -  хитът на 2018

Купуасу - хитът на 2018

Днес ще ви запознаем с хита на 2018 г. - органичното...

Диета 369

Диета 369

Диета 369 е с доста бързо действие и е хит във...

Лекува ли рефлексологията?

Лекува ли рефлексологията?

Рефлексологията напоследък става все...

6 брилянтни домакински тайни, които всеки трябва да знае

6 брилянтни домакински тайни, които всеки трябва да знае

Независимо дали става въпрос за почистване на...

Продадоха китара на Боб Дилън за 495 000 долара на търг в Ню Йорк

Продадоха китара на Боб Дилън за 495 000 долара на търг в Ню Йорк

Емблематична китара на Боб Дилън бе продадена в...

Учените откриха връзка между мозъка и нивото на доходи

Учените откриха връзка между мозъка и нивото на доходи

Социално-икономическото положение на човека е...

Модератор: vesal

Бихте ли работили като детегледачка извън България при добри условия на труд и каква бихте искали да е бъзрастта на детето, за което ще се грижите?

Анкетата свършва на 04 Фев 2011, 22:39

1.) Да, 1-2 години
3
21%
2.) Да, 3-4 години
1
7%
3.) Да, дете в предучилищна възраст
1
7%
4.) Да, предпочитам да е по-голямо детето
1
7%
5.) Важното е да е в българско семейство, живеещо в Чужбина
0
Няма гласували
6.) Не бих работила като детегледачка в никакъв случай
3
21%
7.) Важното е да се разбирам със семейството, с което живея
5
36%
 
Общо гласове : 14

Мнениеот milena^ » 05 Яну 2011, 22:39

Здравейте! Бихте ли дали мнения относно професията -детегледачка в Чужбина? Бих се радвала да споделите опит, изисквания и лични оценки, от тези, които са или са се занимавали някога с тази дейност! Какви са плюсовите и минусите? Каква е предпочитаната възраст за гледане на дете, отличен английски ли е необходим, какво беше отношението на семейството, на което помагахте? Бих се радвала да разбера повече за тази социална дейност и вярвам, че тук ще я намеря! Благодаря!
Бъди себе си - има достатъчно други хора!
Аватар
milena^
нов
 
Мнения: 6
Регистриран на:
19 Дек 2008, 15:55
Местоположение:
друг град

Мнениеот Italia » 05 Яну 2011, 23:37

milena^ написа:Çäðàâåéòå! Áèõòå ëè äàëè ìíåíèÿ îòíîñíî ïðîôåñèÿòà -äåòåãëåäà÷êà â ×óæáèíà? Áèõ ñå ðàäâàëà äà ñïîäåëèòå îïèò, èçèñêâàíèÿ è ëè÷íè îöåíêè, îò òåçè, êîèòî ñà èëè ñà ñå çàíèìàâàëè íÿêîãà ñ òàçè äåéíîñò! Êàêâè ñà ïëþñîâèòå è ìèíóñèòå? Êàêâà å ïðåäïî÷èòàíàòà âúçðàñò çà ãëåäàíå íà äåòå, îòëè÷åí àíãëèéñêè ëè å íåîáõîäèì, êàêâî áåøå îòíîøåíèåòî íà ñåìåéñòâîòî, íà êîåòî ïîìàãàõòå? Áèõ ñå ðàäâàëà äà ðàçáåðà ïîâå÷å çà òàçè ñîöèàëíà äåéíîñò è âÿðâàì, ÷å òóê ùå ÿ íàìåðÿ! Áëàãîäàðÿ!

Ïðåç ñòóäåíòñêèòå ñè ãîäèíè ãëåäàõ äåöà è ñúì ñ ìíîãî õóáàâè ñïîìåíè îò òîçè ïåðèîä :) Ñ äîñòà îò ñåìåéñòâàòà îñòàíàõìå ïðèÿòåëè. Ñúâåòúò ìè å äà íå ñå ðàáîòè çà áúëãàðè. Çàïëàùàíåòî ïðè òÿõ å ìíîãî íèñêî. Èìàì ïîçíàòà, êîÿòî ïëàùà íà ñâîÿòà äåòåãëåäà4êà, êîÿòî å è áîëíîãëåäà4êà íà ðîäèòåëèòå è è äîìàøíà ïîìîùíèöà ñàìî 400 ˆ ìåñå4íî. Íå áèõ ïðåïîðú4àëà äà ñå æèâåå çàåäíî ñúñ ñåìåéñòâîòî. Òàêà íå ðàçïîëàãàø ñ íèêàêâî ñâîáîäíî âðåìå çà òåá ñàìàòà. Ñúîáðàçÿâàø ñå íàïúëíî ñ òÿõ. Äà, ïåñòèø îò íàåì, íî ïúê ñå çàðîáâàø. Òàðèôàòà èíà4å å èëè 8ˆ íà 4àñ èëè ïîíå 800-900ˆ íà ìåñåö, àêî ðàáîòèø çà åäíî åäèíñòâåíî ñåìåéñòâî, íî â òîçè ñëó4àé å ìíîãî âåðîÿòíî äà òðÿáâà äà ñå ïîìàãà â äîìàêèíñòâîòî. Îáèêíîâåíî ïàðèòå ñå âçåìàò íà 4åðíî, òàêà 4å äàíúöè íÿìà äà ïëàùàø. Äúðæàâèòå, êîèòî ïðåïîðú4âàì çà òàêúâ òèï ðàáîòà ñà Ãåðìàíèÿ, Ôðàíöèÿ, Áåëãèÿ, Àíãëèÿ è äð., íî íå Èñïàíèÿ è Èòàëèÿ íàïðèìåð :) Îñâåí òîâà, çàäúëæèòåëíî ïî-ãîëåìè ãðàäîâå, êúäåòî ñòàíäàðòúò å ïî-âèñîê è èìà õîðà, êîèòî ìîãàò äà ñè ïîçâîëÿò òàêúâ òèï óñëóãè. Èíà4å, îòíîñíî åçèöèòå, êîëêîòî ïîâå4å çíàåø, òîëêîâà ïîâå4å äåöà íà ñåìåéñòâà îò ðàçëè4íè íàöèîíàëíîñòè ùå ìîæåø äà ãëåäàø. Íàé-õóáàâèòå ìè ñïîìåíè ñà îò åäíî íåìñêî ñåìåéñòâî, íàé-óæàñíèòå îò åäíà ðàçâåäåíà èòàëèàíêà, èçäúðæàõ ñàìî ñåäìèöà ïðè íåÿ.
Аватар
Italia
приятел
 
Мнения: 740
Регистриран на:
13 Юли 2006, 14:36
Местоположение:
друг град

Мнениеот малинка* » 06 Яну 2011, 10:03

Откровено казано не бих се захванала с подобно нещо защото отговорността е голяма,а и в Испания нещата се смесват.Най-добре е да се спазариш да ти плащат на час,а не заплата и ако искат от теб да чистиш да ти плащат отделно.Впрочем Италия,го е казала точно :D
Аватар
малинка*
приятел
 
Мнения: 760
Регистриран на:
12 Ное 2009, 02:29

Мнениеот Italia » 06 Яну 2011, 15:02

ìàëèíêà* написа:Îòêðîâåíî êàçàíî íå áèõ ñå çàõâàíàëà ñ ïîäîáíî íåùî çàùîòî îòãîâîðíîñòòà å ãîëÿìà,à è â Èñïàíèÿ íåùàòà ñå ñìåñâàò.Íàé-äîáðå å äà ñå ñïàçàðèø äà òè ïëàùàò íà ÷àñ,à íå çàïëàòà è àêî èñêàò îò òåá äà ÷èñòèø äà òè ïëàùàò îòäåëíî.Âïðî÷åì Èòàëèÿ,ãî å êàçàëà òî÷íî :D

Èñïàíêèòå ñà óæàñíèèèèèè! Äåòåãëåäà4êà ìîãàò äà ñè ïîçâîëÿò åäèíñòâåíî ïî-çàìîæíèòå èñïàíñêè ñåìåéñòâà, êîèòî ñúîòâåòíî òå òðåòèðàò êàòî ñëóãèíñêè ïåðñîíàë! Ìîÿ áëèçêà øèå âå4å äúëãè ãîäèíè íà ñúïðóãèòå íà èñïàíñêè ïîñëàíèöè. Íîñÿò è ïëàòîâå çà óíèôîðìè çà ìîìè4åòàòà, êîèòî èì 4èñòÿò äîìîâåòå, ãîòâÿò, ãëåäàò äåöàòà :shock: :shock: Ñïîìíÿì ñè, 4å ïúðâàòà îáÿâà, íà êîÿòî àç áÿõ çâúííàëà áåøå èìåííî ïóñíàòà îò èñïàíêà. Ïúðâî, êàòî ðàçáðà, 4å ñúì áúëãàðêà àäñêî ïðåíåáðåæåíèå. Âòîðî, ðàçãîâîðúò ïðîòå4å ïî ñëåäíèÿò íà4èí:
1. Èìàòå ëè îïèò ñ äåöà? - Äà, íî íå ñ áåáåòà.
Äîáðå, òîâà íÿìà çíà4åíèå. (ãîâîðèì çà 2 áëèçíà4åòà íà ïî 6 ìåñåöà)
2. Èìàòå ëè îïèò ñ ïî4èñòâàíåòî? - Îñâåí ìîÿò äîì, äðóãè íå ñúì 4èñòèëà.
3. Ìîæåòå ëè äà ãîòâèòå?-Äà, áúëãàðñêè ìàíäæè îñíîâíî.
Åëàòå óòðå â 18 äà ñå âèäèì è óòî4íèì. Ðàáîòíîòî âðåìå å îò 8.30 äî 19 îò ïîíåäåëíèê äî ïåòúê è îò 9 äî 13.30 â ñúáîòà è àç :shock: :shock: . Èç4àêàõ 30ìèí. è è ïóñíàõ ñìñ, 4å òîâà, êîåòî òÿ ïðåäëàãà íå å òîâà, êîåòî àç òúðñÿ, òúé êàòî àç èñêàì ðàáîòà êàòî äåòåãëåäà4êà, à íå äîìàøíà ïîìîùíèöà.
Èñïàíêèòå áóêâàëíî èçïîëçâàò æåíèòå îò Ëàò.Àìåðèêà â òîâà îòíîøåíèå. Ïëàùàò èì àäñêè ìèçåðíî è ãè åêñïëîàòèðàò íà ìàêñèìóì, à ïîñëåäíèòå ñè ìúë4àò ïîíåæå ïî-äîáðå äà êàïå ïî íÿêîå åâðî, îòêîëêîòî äà ñà ñ ïðàçåí äæîá.
Èòàëèàíöèòå ñà ñúùèòå. Íå îáè4àò äà ïëàùàò, ñòèñíàòè ñà.
Ðàçáèðà ñå èìà ðàçëèêà äàëè òàçè ðàáîòà ùå òè å îñíîâíî çàíèìàíèå èëè çà èçêàðâàíå íà äæîáíè êàêòî áåøå â ìîÿ ñëó4àé. Àç ñè ïðàâåõ ñìåòêàòà, 4å èñêàì ìàëêî äåòå, çà äà ñïè ïîâå4å, à àç äà ó4à â òîâà âðåìå. Â êðàéíà ñìåòêà, òåçè õîðà òè ïëàùàò íå ñàìî òðóäà, íî è âðåìåòî. Àêî äåòåòî ñïè, íå å êàçàíî, 4å òðÿáâà òè äà 4èñòèø!Íî èìà õîðà, êîèòî ïðåäïî4èòàò äà 4èñòÿò, ïîíåæå ãî ñ4èòàò çà ïî-ìàëêî îòãîâîðíî.
Аватар
Italia
приятел
 
Мнения: 740
Регистриран на:
13 Юли 2006, 14:36
Местоположение:
друг град

Мнениеот Ivi » 06 Яну 2011, 15:42

Italia написа:Не бих препоръ4ала да се живее заедно със семейството. Така не разполагаш с никакво свободно време за теб самата. Съобразяваш се напълно с тях. Да, пестиш от наем, но пък се заробваш. ..... Обикновено парите се вземат на 4ерно, така 4е данъци няма да плащаш. Държавите, които препоръ4вам за такъв тип работа са Германия, Франция, Белгия, Англия и др., но не Испания и Италия например :)

Преди много години по студентско време се бях засилила да работя като детегледачка, но тогава искаха целогодишно разрешително за работа в Германия, а на българските студенти там разрешаваха само 90 дни и то по време на ваканциите. Отказваха, тъй като логично държаха да съм на разположение целогодишно и парите да се плащат официално, за да ги декларират като разход и по този начин да си смъкнат данъците. Сега не знам, може и вече да се плаща на черно.
Иначе наистина е по-добре да се живее отделно от семейството, така може да се разграничава работно време от лично време.
Доколкото знам по тези Au pair програми трябва да се живее при семейството, те заплащат и обучението по езика. Чувала съм различни мнения от мои приятелки, някои бяха доволни, други бяха сменили за една година по няколко семейства поради не особено лицеприятни конфликти с работодателите.
Аватар
Ivi
приятел
 
Мнения: 596
Регистриран на:
24 Яну 2007, 12:35
Местоположение:
друг град

Мнениеот Italia » 06 Яну 2011, 17:48

Íå çíàì, Ivi, ñúïðóãàòà íà áðàòîâ4åä ìè å ñòóäåíòêà ïî ìåäèöèíà â Ãåðìàíèÿ è ñè ïîìàãà ôèíàíñîâî êàòî ãëåäà äåöà ñúáîòà è íåäåëÿ èëè âå4åðíî âðåìå, òúé êàòî ïðåç äåíÿ å âèíàãè íà ëåêöèè.
Ãîëÿì çàëúê ëàïíè, ãîëÿìà äóìà íå êàçâàé...íî íå ìîãà äà ñè ïðåäñòàâÿ äà æèâåÿ íà 4óæäî ìÿñòî, êúäåòî äà íÿìàì èçîáùî ñâîáîäà è íèêîãà íÿìà äà ñå ïî4óâñòâàì ó äîìà ñè.
Ìîÿòà ïîçíàòà ìè ñå âúçìóùàâàøå, 4å æåíàòà, êîÿòî å ïðè íåÿ â ñúáîòà ñïÿëà äî 8.30 :shock: :shock: :shock: Å â 6 ëè äà ñòàíå??? Çàòîâà êàçâàì-åäíî å äà ãî ðàáîòèø çà äæîáíè è âðåìåííî, ñúâñåì ðàçëè4íî äà òè å ïîñòîÿííà ðàáîòà.
Аватар
Italia
приятел
 
Мнения: 740
Регистриран на:
13 Юли 2006, 14:36
Местоположение:
друг град

Мнениеот Ivi » 06 Яну 2011, 19:16

Italia написа:Не знам, Ivi, съпругата на братов4ед ми е студентка по медицина в Германия и си помага финансово като гледа деца събота и неделя или ве4ерно време, тъй като през деня е винаги на лекции.

Да, сега тези прословути разрешени 90 дни за работа могат да се разпределят свободно по часове през цялата година, но по мое време беше само през ваканциите. Пари няма, работа има, но никой не смееше да взема легално студенти от Източна Европа през учебно време.
Препоръката за детегледачки на базата на разкази на мои познати е преди това да потърсят мнения за страната, за наличие на предразсъдъци, за семейството /професии, репутация, брой деца, хигиена и т.н/. Има доста форуми по тези въпроси.
И договора да включва конкретно изброяване на задълженията /само децата или и домакински задължения, в бонус куче, котка, папагал и т.н./ и правата /гарантиране и фиксиране на свободно лично време в работни, празнични и почивни дни/.
Аватар
Ivi
приятел
 
Мнения: 596
Регистриран на:
24 Яну 2007, 12:35
Местоположение:
друг град

Мнениеот Ivelin4eto_74 » 06 Яну 2011, 20:03

Някои от вас знаят , че работя като детегледачка.... :D
Сигурно съм късметлийка , но досега съм попадала само на свестни хора , договаряме предварително условията и нещата са коректни....Аз много държа на тази коректност, т.к. самата аз съм стриктна и съвестна , гледам детето точно като бих гледала и своите...
На сегашната ми работа трябва да върша и някои домакински нещица , но това изцяло е по мое желание , дамата вижда ,че се старая и не забравя да ми се отблагодари по един или друг начин...., при това е искрена и добронамерена. :nod:
Не бих работила в чужбина..., да речем, заради някои мои чисто националистически виждания.:P
Аватар
Ivelin4eto_74
VIP
 
Мнения: 11831
Регистриран на:
02 Сеп 2007, 20:26
Местоположение:
Варна

Мнениеот Даная30 » 06 Яну 2011, 20:20

Работила съм като детегледачка едно лято, през студентските си години. Намерих работата сама чрез официален сайт, работещ по програмата на Au pair. Опитът, който получих за тези няколко месеца беше огромен. Моята цел не бяха парите, а желането да опозная чужди култури, да добия определени навици, да науча език и да се подготвя за дните, когато един ден ще имам свое семейство.

Семейството, за което работих бяха холандски аристократи, живеещи в замъка Рубеин (Castello Rubein) в местността Maia Alta, в Тирол (Италианската част). През седмицата бяхме там, а през уикенда ходихме на езерото Гарда, близо до Верона. Парите не бяха много, а работата беше доста, имаше много стриктни правила, които за мен бяха :shock:
В тази част на Италия стандартът е много висок и всички семейства си имат чистачки, готвачки, градинари, дори разхождачи на кучетата им. Запознах се с други момичета, които работиха за около 800 евро, имаха отделно жилище, платено пак от семейството и бяха ангажирани само 8 часа дневно, без почивните дни. Аз бях от 7 сутринта, до 7 вечерта, с 2 часа почивка следобяд.Беше изтощаващо, но в същото време много интересно. Ние много пътувахме, имаше много екстри и подаръци, видях места и се запознах с хора, от които начучих много, промених светогледа си ... видях другата страна на монетата и как живеят аристократите. От друга страна работата беше адски уморителна, определено не беше нещо, което бих работила повече от няколко месеца. Та, мисълта ми е, ако си млада девойка и просто искаш да усетиш атмосферата и културата на една държава или искаш допълнителни джобни (които за БГ съвсем не са малко) е чудесна работа, но ако имаш намерение да се заниваш с това сериозно .... не мисля, че ще ти допадне.

Съветите на ИТАЛИЯ, са много изчерпателни. Дания, Холандия, Скандинавските държави, Белгия са най-добрите държави и от финансова гледна точка и като култура и отношение на семейството към детегледачките.
Аватар
Даная30
приятел
 
Мнения: 587
Регистриран на:
07 Сеп 2010, 12:05
Местоположение:
не живея в България

Мнениеот Даная30 » 07 Яну 2011, 19:56

Ivelin4eto_74 написа:Не бих работила в чужбина..., да речем, заради някои мои чисто националистически виждания.:P


Ивелинче, каква връзка има това с работата?
Аватар
Даная30
приятел
 
Мнения: 587
Регистриран на:
07 Сеп 2010, 12:05
Местоположение:
не живея в България

Мнениеот sweet_escape76 » 07 Яну 2011, 20:04

Даная30 написа:
Ivelin4eto_74 написа:Не бих работила в чужбина..., да речем, заради някои мои чисто националистически виждания.:P


Ивелинче, каква връзка има това с работата?

Явно има. :D
Изображение
Аватар
sweet_escape76
наш човек
 
Мнения: 7880
Регистриран на:
11 Окт 2007, 18:55
Местоположение:
не живея в България

Мнениеот rosanegra » 07 Яну 2011, 20:30

А как е грицжата за болни и възрастни хора /това ми е препитанието в момента и доста хора ми шушнат, че било добре заплатено в Чужденеьция :wink: /.
Последна промяна rosanegra на 08 Яну 2011, 08:35, променена общо 1 път
Когато животът ти поднесе лимони - направи си лимонада! /Уейн К. Дайър/
Аватар
rosanegra
приятел
 
Мнения: 464
Регистриран на:
11 Дек 2009, 01:54
Местоположение:
село

Мнениеот Dale » 07 Яну 2011, 21:18

За хляба гордост няма!
Ако се извъртят нещата така, че да се наложи да работя подобна работа дори и в чужбина - мисля, че ще се нагодя бързо....
Не прави на другите това, което не искаш да правят на теб!
Аватар
Dale
наш човек
 
Мнения: 5163
Регистриран на:
20 Мар 2009, 23:12
Местоположение:
Русе

Мнениеот Даная30 » 07 Яну 2011, 22:50

Dale написа:За хляба гордост няма!
Ако се извъртят нещата така, че да се наложи да работя подобна работа дори и в чужбина - мисля, че ще се нагодя бързо....


Дале, този вид работа не много рентабилна, но готовността ти да се бориш и самоувереността ти, че ще се справиш показва силен характер. Такива жени като теб, гладни няма да останат. Евала :thumbsup:
Аватар
Даная30
приятел
 
Мнения: 587
Регистриран на:
07 Сеп 2010, 12:05
Местоположение:
не живея в България

Мнениеот Ivelin4eto_74 » 08 Яну 2011, 07:22

sweet_escape76 написа:
Даная30 написа:
Ivelin4eto_74 написа:Не бих работила в чужбина..., да речем, заради някои мои чисто националистически виждания.:P


Ивелинче, каква връзка има това с работата?

Явно има. :D

Драга ....,с теб не стигнахме ли негласното споразумение да се игнорираме взаимно!? Или поне най-малкото, да не проявяваме ехидност и ирония !? Аз поне го спазвам ....!
За мен има връзка с темата...
Или има проблем да си кажа мнението!? :roll:
Исках да уточня , че и тук се търсят детегледачки , при това не просто "покрай следването".... :wink:
Дале , похвално е , че би заминала за да си изхранваш семейството , но и тук можеш да го правиш ....само трябва малко инициативност и разбира се, да си доволна на по-малкото заплащане , но пък близо до любимите хора... :wink:
Аватар
Ivelin4eto_74
VIP
 
Мнения: 11831
Регистриран на:
02 Сеп 2007, 20:26
Местоположение:
Варна

Мнениеот Italia » 08 Яну 2011, 09:34

Ivelin4eto_74 написа:Èñêàõ äà óòî÷íÿ , ÷å è òóê ñå òúðñÿò äåòåãëåäà÷êè , ïðè òîâà íå ïðîñòî "ïîêðàé ñëåäâàíåòî".... :wink:

Ïîâå4åòî äåòåãëåäà4êè òóê ñà èìåííî ñòóäåíòè. Äåöàòà ñëåä åäíà îïðåäåëåíà âúçðàñò õîäÿò íà ó4èëèùå èëè äåòñêà ãðàäèíà è íóæäà îò äåòåãëåäà4êà íÿìà. Ëè4íî ìîå ìíåíèå å, 4å òîâà å çà ïðåäïî4èòàíå ïðåä äåòåãëåäà4êàòà. Äåòåòî ñå ñîöèàëèçèðà è îáùóâà è èãðàå ñ äðóãè äåöà. Âúçìîæíàòà âúçðàñò çà ÿñëà òóê å 3 ìåñåöà, à çà äåòñêà ãðàäèíà 1 ãîäèíêà. Äåòåãëåäà4êà ïîëçâàò è çà "èçâúíðåäíè" ñèòóàöèè-ñúáèòèÿ, íà êîèòî äåöàòà íå ìîãàò äà ãè ïðèäðóæàò, âå4åðíî âðåìå, êîãàòî èñêàò äà èçëÿçàò. Íÿêàê ñè íå ìîãà äà ñè ïðåäñòàâÿ, 4å æåíà ñúñ ñåìåéñòâî ùå îòèäå êúì 7 âå4åðòà äà ãëåäà 4óæäî äåòå, ò.å. äà ñòîè äîêàòî ðîäèòåëèòå ñå âúðíàò, ïîíåæå äåòåòî ïî òîâà âðåìå ñïè...Íî ñòóäåíòèòå ãî ïðàâÿò. Íå 4å òóê íà îïðåäåëåíà âúçðàñò íå ìîæåø äà ãî ðàáîòèø àêî èìàø æåëàíèå, íî ïîâå4åòî õîðà èìàò äðóãè âèæäàíèÿ çà ïðîôåñèîíàëíîòî ñè ðàçâèòèå. Äîðè äà èñêàò äà ñå çàíèìàâàò ñ äåöà, ìèñëÿò çà êàê äà îòâîðÿò äåòñêà ãðàäèíà èëè ñúîòâåòíî äà ñòàíàò ó4èòåëè. Íèêîé íå îñòàâà ñàìî íà òîâà. Èçêëþ4åíèÿòà ñúì ãè ïîñî4èëà â ïî-ãîðåí ïîñò.
Ùî ñå îòíàñÿ äî Áúëãàðèÿ, íå ìîæåø äà ìå óáåäèø, 4å èìà äîñòà ñåìåéñòâà, êîèòî ìîãàò äà ñè ãî ïîçâîëÿò. Ñúìíÿâàì ñå äîðè åäíî ñðåäíîñòàòèñòè4åñêî ñåìåéñòâî äà ìîæå. Àêî òè ïëàùàò 6 ëåâà íà 4àñ è ãè íÿìà äà êàæåì 6 4àñà, ñà ñè 36 ëåâà çà åäèí ïúò! Êîé áè ìîãúë äà ïëàùà òîâà, êàòî ïî-ãîëÿìàòà 4àñò îò õîðàòà âçèìàò ïî 500-600 ëåâà çàïëàòà.
Õóáàâî, 4å èñêàø äà ñè ñåäèø â Áúëãàðèÿ :) Ëîøî íÿìà :)Âúïðîñ íà èçáîð! Òîâà íå îçíà4àâà, 4å òåçè ðåøèëè äà æèâåÿò íà äðóãî ìÿñòî ñà íÿêàêâè ïðåäàòåëè íà ðîäèíàòà, åäâà ëè íå äåçåðòüîðè! Çà ìåí íà ïúðâî ìÿñòî ñòîè êàêâè ñà ìè âúçìîæíîñòèòå çà ðåàëèçàöèÿ è êàêâè óñëîâèÿ çà æèâîò ïðåäëàãà ñúîòâåòíîòî ìÿñòî. Íå ñòðàäàì îò èçëèøåí ïàòðèîòèçúì, íî íå ñúì è îò îíåçè, êîèòî ãè å ñðàì äà ñå íàðåêàò áúëãàðè, äîðè íàïðîòèâ. Íå âèæäàì çàùî ðàáîòàòà è ïàòðèîòèçìúò òðÿáâà äà ñå ñìåñâàò, òîâà ìè å èäåÿòà :)
Аватар
Italia
приятел
 
Мнения: 740
Регистриран на:
13 Юли 2006, 14:36
Местоположение:
друг град

Мнениеот венетка40 » 08 Яну 2011, 09:50

Всеки има своя идея,Ивелинчето си изказа мнението,преценката как и къде да се живее е лична.
Да не се измества фокусът на темата,както обикновено се случва.Интересен е и въпросът за обгрижване на възрастни хора тук и в чужбина.
Аватар
венетка40
наш човек
 
Мнения: 3872
Регистриран на:
03 Апр 2009, 08:58
Местоположение:
Варна

Мнениеот Ivelin4eto_74 » 08 Яну 2011, 10:17

Да Вени, изборът е личен, уважавам това .... :nod:
Италия , ентусиасти като мен не са много , повечето жени го правят от немай къде.... :roll: Наистина аз нямам висше образование , но пък имам професия , която не харесвам ...
Обичам децата и предпочитам това да правя . Единствено те не биха могли да ме изнервят и натоварят , за разлика от възрастните... :confused:
Не знам от кога не си била в България, но нещата доста са се променили , нямаш на идея колко семейства търсят детегледачка и понеже е трудно да се довериш на съвсем непознат човек , нещата стават само с препоръка...И така, от семейство на семейство...Започва се с по-малко пари , разбира се...Но жените с опит и репутация , могат да печелят и повече от това , което си написала....
Аз работа по 8ч на ден, без събота и неделя и надницата ми е по-малка от това, което си написала....На разположение съм ако се наложи майката да закъснее от работа , но тя е безкрайно коректна и това сме го уточнили.
Тук има и друг решаващ фактор за избор на детегледачка , много родители просто нямат избор , т.к. няма места в детските гради и ясли ....Принудени са , за да не загуби майката сигурната си работа , гадно , но факт ....
:?
Аватар
Ivelin4eto_74
VIP
 
Мнения: 11831
Регистриран на:
02 Сеп 2007, 20:26
Местоположение:
Варна

Мнениеот Даная30 » 08 Яну 2011, 13:35

венетка40 написа:Интересен е и въпросът за обгрижване на възрастни хора тук и в чужбина.


Аз съм против такава работа. Повечето са 24 часа, затворена в къща, без личен живот, бършеща задниците на досадни старци. :evil:

Щом не могат да се грижат за родителите си нека ги изпратят в специализирани клиники, които са като хотел и имат медицински персонал. Но нали е по-евтино да хванеш някоя изпълнителна женица, за "без пари" и да я "юркаш" денонощно.

Освен ако възрастните не са болни и нямат нужда от специални грижи, тогава парите са много малко...
Аватар
Даная30
приятел
 
Мнения: 587
Регистриран на:
07 Сеп 2010, 12:05
Местоположение:
не живея в България

Мнениеот sweet_escape76 » 08 Яну 2011, 16:32

Ivelin4eto_74 написа:
sweet_escape76 написа:
Даная30 написа:
Ivelin4eto_74 написа:Не бих работила в чужбина..., да речем, заради някои мои чисто националистически виждания.:P


Ивелинче, каква връзка има това с работата?

Явно има. :D

Драга ....,с теб не стигнахме ли негласното споразумение да се игнорираме взаимно!? Или поне най-малкото, да не проявяваме ехидност и ирония !? Аз поне го спазвам ....!
За мен има връзка с темата...
Или има проблем да си кажа мнението!? :roll:
Исках да уточня , че и тук се търсят детегледачки , при това не просто "покрай следването".... :wink:
Дале , похвално е , че би заминала за да си изхранваш семейството , но и тук можеш да го правиш ....само трябва малко инициативност и разбира се, да си доволна на по-малкото заплащане , но пък близо до любимите хора... :wink:

Не съм ти драга, защото не си ми симпатична, нито приятна, но това е друга тема.
Просто е мега смешно да развяваш във всяка тема патриотичните си възгледи, пази ги за теб. :D
Изображение
Аватар
sweet_escape76
наш човек
 
Мнения: 7880
Регистриран на:
11 Окт 2007, 18:55
Местоположение:
не живея в България

Мнениеот малинка* » 08 Яну 2011, 19:01

rosanegra написа:А как е грицжата за болни и възрастни хора /това ми е препитанието в момента и доста хора ми шушнат, че било добре заплатено в Чужденеьция :wink: /.


Ами зависи.В Испания плащат между 600 и 800 евро,ако влезеш да живееш с възрастния болен в дома му.Сиреч и гледачка и слугиня.За щастие на мен не ми се е налагало да го работя това,но мога да ти напиша това което знам от българките тук.Можеш да се хванеш и само за почивните дни,от петък вечерта до понеделник сутринта,докато помощничката през седмицата почива.Това се налага защото възрастен болен не може да бъде оставен без грижа нито миг,обикновенно вече не могат да се обслужват сами,когато се наеме жена.Работата е не толкова физически изтощителна,а по скоро психически.Почти всички българки дошли тук след възрастта за учене минават през този вид 'школа'.Така се научава по-бързо език и се свиква с обичаите.Предупреждавам те,че работата е наистина гадна,колкото и да си мислиш,че за пари всичко ще можеш да приемеш.Скоро си говорих с една женица,беше сменила три къщи за два месеца защото навсякъде хората умираха.Горкичката беше решила,че им носи смърт.
А да и задължително трябва да се сключи договор по който да ти внасят осигурителни вноски.Тук в Испания за тази професия няма обещетение за безработица,но годините работа ти се признават за пенсия.Имаш право и на едномесечен отпуск през лятото и една заплата в повече в края на годината.
Аватар
малинка*
приятел
 
Мнения: 760
Регистриран на:
12 Ное 2009, 02:29

Мнениеот малинка* » 08 Яну 2011, 19:16

Даная30 написа:
венетка40 написа:Интересен е и въпросът за обгрижване на възрастни хора тук и в чужбина.


Аз съм против такава работа. Повечето са 24 часа, затворена в къща, без личен живот, бършеща задниците на досадни старци. :evil:

Щом не могат да се грижат за родителите си нека ги изпратят в специализирани клиники, които са като хотел и имат медицински персонал. Но нали е по-евтино да хванеш някоя изпълнителна женица, за "без пари" и да я "юркаш" денонощно.

Освен ако възрастните не са болни и нямат нужда от специални грижи, тогава парите са много малко...


Права си ,такава работа е много унизителна,обаче знаеш ли,понякога има и много свестни хора,които наистина не могат да си позволят да плащат по 2000 и повече евро за старчески дом.Поне тук цените са такива.Имам приятелка испанка на която майка и е на 94 години и просто не може без жена,а те с брат и вече физически изнемогват.Принуди се да наеме една латина/латиноамериканка/ заедно с 5 годишния и син за 600евро на месец да живеят с майка и.Всичко им осигури ,храна и за детето,покрив7 дни в седмицата,като събота и неделя дамата нямаше никакви домашни задължения.Отделно и намери почасова работа през седмицата в две нейни приятелки да си докара още нещо от горе.И на финала какво,един ден сварила майка си,непочистена ненахранена,а къщата в погром.Е,изгони я в крайна сметка.И беше права.
Та има хора и хора.
Аватар
малинка*
приятел
 
Мнения: 760
Регистриран на:
12 Ное 2009, 02:29

Мнениеот Dale » 08 Яну 2011, 19:37

Всички ми се чудят как от администрацията съм преминала при работниците...
Ами пак вид труд и се чувствам удовлетворена като виждам как нещо излиза изпод ръцете ми...
А толкова много обичам децата, че може някой ден с това да се занимавам, за да се изхранвам...
Много са сладки - едни такива малки възрастни... :lol:
Не прави на другите това, което не искаш да правят на теб!
Аватар
Dale
наш човек
 
Мнения: 5163
Регистриран на:
20 Мар 2009, 23:12
Местоположение:
Русе

Мнениеот vvaallyyaa » 08 Яну 2011, 19:55

винаги съм си обичала ралботата 8) но напоследък...все повече ми се работи ...на тишина, на пълна тишина :? нещо като ...библиотека, читалня...там, където само се шепне.
Две неща на този свят са безкрайни - човешката глупост и Вселената. За второто не съм съвсем сигурeн...
Алберт Айнщайн
Аватар
vvaallyyaa
VIP
 
Мнения: 13221
Регистриран на:
11 Окт 2007, 07:22
Местоположение:
друг град

Мнениеот Dale » 08 Яну 2011, 19:58

vvaallyyaa написа:винаги съм си обичала ралботата 8) но напоследък...все повече ми се работи ...на тишина, на пълна тишина :? нещо като ...библиотека, читалня...там, където само се шепне.

Вярвам ти, Вале, надули са ти главата вече...
Не ти ли се говори с младите за секс, гаджета и др...?
Дъщеря ми с блеснали очи споделя за такива готини учителки... :lol:
Не прави на другите това, което не искаш да правят на теб!
Аватар
Dale
наш човек
 
Мнения: 5163
Регистриран на:
20 Мар 2009, 23:12
Местоположение:
Русе

Следваща

Начало  • Назад към Женски работи

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта